Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Onderzoekt de Schriften

Johannes 5:39

Als de Schrift alleen in de oorspronkelijke talen opgetekend was, zouden velen dat als een excuus gebruiken om er niet in te lezen.
Maar als het Woord des Geestes door vertalingen voor ons toegankelijk is gemaakt, wat zou ons dan nog verhinderen om deze heilige verborgenheden naarstig te onderzoeken?
Op straffe des doods was het Adam verboden om te eten van de boom der kennis. "Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven" (Gen. 2:17). Er schuilt geen gevaar in het aanraken van de boom van de Heilige Schrift. Als we niet eten van deze boom der kennis zullen we sterven.
Wat zal er worden van hen die vreemdelingen zijn van de Schrift? "Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds" (Hos. 8:12). Velen leggen de Schrift als roestige wapenrusting ter zijde (Jer. 8:9). Ze lezen vaker in een roman dan in Paulus. Ze brengen vele uren door met een kam voor een spiegel, maar hun ogen worden moe als ze een Bijbel zien. Zelfs de mohammedanen zullen in het oordeel opstaan tegen deze christenen. Zij eren de boeken van Mozes en als ze een bladzijde vinden waarop iets uit de Pentateuch is geschreven, zullen ze deze oppakken en kussen.
Wie het geschreven Woord verwerpt, verwerpt God Zelf, Die er Zijn zegel op heeft gezet. Als we geen acht geven op het bevel van de koning, beledigen we hem persoonlijk. Zij die de Schriften verwerpen en belasteren zijn in een staat van veroordeling. "Die het woord veracht, die zal verdorven worden" (Spr. 13:13).
Het is ook niet genoeg om het Woord van God te lezen. Het zou echter onze zorg moeten zijn om daardoor geestelijk gewin en winst te verkrijgen, opdat onze ziel opgevoed wordt in de woorden des geloofs (1 Tim. 4:6).


(Strijdt gij om in te gaan - Thomas Watson, blz 138)

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.