Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveBeheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de JongContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Zomertijd


Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt. Joh. 16:27a

Hebt u Jezus lief? Vergelijk Jezus eens met alles wat u op aarde liefhebt. Hebt u geld en vermaak liever dan Jezus? Waarheen gaat uw hart uit? Waarover is uw droefheid?
Wanneer gaat het goed met u? Als u veel verdient, als alles maar wens gaat? Zegt u: 'Nee, ik word droevig in mijn voorspoed, als ik denk dat Jezus weg is. Als ik iemand zie die Jezus liefheeft, dan wordt mijn hart overstelpt.Stille tranen lopen langs mijn wangen, mijn ogen kijken omhoog en ik zucht: ach, waar mag Jezus wezen, waar blijft Hij zo lang? Hij is mijn liefde, mijn blijdschap, mijn leven, mijn alles. Och, dat Hij Zich naar mij wendde en door Zijn liefde mijn liefde aanstak.'
Lezer, zeg mij nu eens: 'Waarom gaat u naar de kerk, waarom leest u de Bijbel, waarom zoekt u zo dikwijls de eenzaamheid? Wat doet u daar? Wat zoekt u daar?' Ik hoor uw antwoord: 'Mijn Jezus is weg, ik zoek Hem, Die mijn ziel liefheeft.Daar zucht ik over, daarover stort ik mijn klachten uit, daarom ga ik onder het gehoor van het Woord, daarom lees ik de Bijbel, of ik daar Zijn stem eens mocht horen.
In de wereld is voor u geen vreugde, zelfs het vermakelijkste bedroeft u als Jezus weg is. U zult instemmen wat ik eens zong in de zomermaand:
Hoe zoet is zang- en bloementijd, Waarin zich mens en dier verblijdt. Maar 't is mij enkel droefenis, Zolang ik Jezus' liefde mis. Maar als Hij eens mijn ziel toezeit: "Gij mijns, Ik uws, in eeuwigheid,' En maakt mij 't zondig leven kwijt,Dan is 't mijn zang- en bloementijd.
...Wilt u toenemen in liefde?
Neem dan uw leven, eer en goed, ja alles wat u hebt en geef het de Heere. Laat Hem ervoor zorgen en kijk er niet naar om.Opdat u het gemakkelijk kunt loslaten als de liefde van God dat eist Laat de wereld zien dat u een andere natuur hebt, en in een verbond met God staat. Wees verblijd over de liefde van God en bidt om vermeerdering ervan. Houdt u steeds bij de liefhebbers van God en wees hun metgezel. Wacht u voor moedwillige zonden, en als u valt, sta dan weer op en houd u vast aan de onveranderlijkheid van de liefde van God.
Zo zal men voortgaan van kracht tot kracht, en de liefde steeds overvloediger worden. De Heere richte uw harten tot de liefde van God.(Ds. W.A. Brakel - Redelijke Godsdienst - Van de liefde tot Jezus Christus)

Geliefde lezer, heeft Christus ú lief?! Welke grond heeft u hiervoor?

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.