Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveBeheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de JongContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Het Heilig Avondmaal

De naam Pascha betekent 'voorbijgang'


Het bloed op de posten zei dat in dat huis de dood al was geweest. Het plaatsvervangend lam had immers zijn leven gegeven. Als de Israëliet het bloed aan de posten sprengde, beleed hij daarmee dat hij weliswaar de dood had verdiend, maar dat zijn behoud lag in het bloed van het lam.
Spreken Gods kinderen dat ook niet uit in hun gang naar het Heilig Avondmaal? Nee, zij gaan daar niet zeggen hoe bekeerd en hoe vroom ze zijn. Integendeel: zij doen daar openbare schuldbelijdenis en aanvaarden het vonnis des doods, maar zij spreken ook uit dat er voor hen geen leven is buiten Jezus. Zo nemen zij door het geloof de toevlucht tot dat gestorte bloed en wensen daar achter weg te schuilen.
Maar verlost van de dood, door het bloed des verbonds, werd de Israëliet ook gespijsd met het vlees van het lam.Zo is het ook met de ware Avondmaalganger. Verlost door het bloed des Lams, worden dezulken aan de dis gespijsd ten eeuwigen leven, met het vlees van het Lam. Aan de dis worden ze bij gebroken brood en vergoten wijn bepaald bij het bitter lijden en sterven van Christus, waardoor Hij vergeving der zonden en herstel in de gunst en gemeenschap Gods verwierf, ja, waardoor Hij voor hen het eeuwige leven verwierf.
O, zie het lam op tafel! Nee, het mocht niet gekookt zijn in water; het moest boven het vuur gebraden zijn. Wijst dat niet heen naar wat Christus moest ondergaan? Hij is in aanraking geweest met het vuur van Gods toorn en wie zal zeggen wat dat betekent? Daar kunnen wij slechts van stamelen. Gods kinderen leren iets van die toorn kennen, maar dan worden ze ook gewezen op Hem, Die in dat vuur inging, om het te blussen met Zijn bloed.
Wie kan het Lam eten, zonder te denken aan het slachten en braden? "Doet dat tot Mijn gedachtenis," sprak Christus.“Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld." Daar de kracht van ervaren, is het van Christus. vlees des Lams eten.Het is gemeenschap oefenen aan het lijden en sterven van Christus.

(Bijbels dagboek, 26 maart - Ds. J. van Haaren)

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.