Advent

Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij horen

(Deuteronomium 18:15a)


Er is in de Bijbel niets wat de verlossing van de zondaar in de weg staat.De leer van de voorverordinering is een geopenbaarde leer van Gods Woord.Daarom is voorverordinering niet strijdig met de verlossing van de zondaar. Het is er zo ver vandaan, dat wij niet aarzelen te verklaren dat wij geen leerstelling kennen uit Gods Woord waarin meer bemoediging is gelegen voor de ontwaakte, door de zonden beladen, Christus zoekende ziel, dan deze.
Welk sterker bewijs kunnen wij van onze verkiezing door God hebben, dan het eigen werk van de Geest in ons hart:- Is het u werkelijk ernst met de verlossing van uw ziel? - Voelt u de plaag van de zonde? - Bent u zich bewust van de veroordeling van de wet? - Behoort u tot de groep vermoeiden en belasten? Zo ja, dan hebt u in het feit dat u het voorwerp bent van 's Heeren trekkingen, dat u van de zonde overtuigd bent, dat u verlangend uitziet naar een schuilplaats, een sterke grond om te geloven dat u behoort tot hen die God voorbeschikt heeft tot het eeuwige leven. Dit werk, dat zo begonnen is, is de eerste omtrek van de Geest van Gods beeld in uw ziel, het beeld waartoe de heiligen voorbeschikt zijn om daaraan gelijkvormig te worden.
En terwijl wij ten sterkste ontkennen, dat deze leer vijandig is aan de verlossing van de bekommerde ziel, wensen wij toch duidelijk en ernstig te verklaren. dat u in deze periode, in dit gedeelte van uw christelijke loopbaan, in de eerste en voornaamste plaats te maken hebt met een andere, een andersoortige leerstelling. Wij bedoelen de leer van de verzoening. Stel, u zou het boek van Gods raadsbesluiten in kunnen zien en uw naam erin zien geschreven: dan zou dit u niet de blijdschap en de vrede kunnen doen smaken die door een gelovige beschouwing van Christus en Dien gekruisigd in u is teweeggebracht.
Het is voor uw verlossing en zaligheid volstrekt nodig, dat u gelooft in de Heere Jezus Christus. In het overdenken en bespreken van de zo gewichtige vraag hoe een zondaar gerechtvaardigd kan worden voor God, hebt persoonlijk in de allereerste plaats en uitsluitend met Christus te doen. U moet voelen een verloren zondaar en niet een uitverkoren heilige te zijn.
De leerstelling die bij uw geestelijke toestand van dit moment past, is niet de leer van de voorbeschikking, maar de leer van de verzoenende Zaligmaker. De waarheid waaraan u in de eerste plaats uw aandacht moet schenken en die u eenvoudig, ontwijfelbaar moet geloven is: - Christus is voor de goddelozen is gestorven. - Dat Hij in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. - Dat Hij niet gekomen is om rechtvaardigen, maar om zondaren te roepen tot bekering. Ten opzichte van de verlossing staat Hij tot ons in de hoedanigheid van Zaligmaker en wij tot Hem in de hoedanigheid van zondaar.
O laat uw oog op één Voorwerp gericht zijn, laat één onderwerp uw hart vervullen: Christus en zijn verlossing. Door helemaal op te gaan in de beschouwing en bestudering van deze twee punten, kunt u alle verder onderzoek veilig uitstellen, totdat u verder gevorderd bent op uw reis. Denk eraan, dat het feit van uw voorbeschikking, de zekerheid van uw uitverkiezing, alleen afgeleid kan worden uit uw bekering.
Wij moeten u ook nadrukkelijk bij deze waarheid bepalen: Het is de listige en noodlottige redenering van de satan, een soort godloochenend fatalisme, als men zegt: Als ik uitverkoren ben, zal ik zalig worden, of ik nu wel of niet wedergeboren ben. De weg naar de eeuwige rampzaligheid is geplaveid met zulke redeneringen. De mensen hebben zich met zulke ijdele verontschuldigingen in slaap gewiegd, totdat zij in het gebied kwamen waar alle hoop buitengesloten is!
Wij moeten naar de bron door de stroom opwaarts te volgen. Wij moeten Gods voorwerpelijke bedoelingen van de liefde over ons beoordelen, naar Zijn onderwerpelijk werk van de genade binnen in ons. En zo bidden wij u dan ernstig en met aandrang om toch van alle onvruchtbare gissingen en bespiegelingen af te zien en u te begeven tot het gebed. Laat het verstand buigen voor het geloof en laat het geloof u bepalen bij Christus, zodat Christus alles in allen voor u wordt.
Wacht u voor een tekortkomen in ware bekering, waaruit een nieuw hart en een vernieuwde geest voortkomen, zodat u een nieuw schepsel wordt in Christus Jezus. En als u als arm, verloren zondaar, gering en schuldig, onwaardig en zwak als u bent, de toevlucht neemt tot de Zaligmaker, dan zal Hij u ontvangen. Dan zal Hij een schuilplaats geven in Zijn hart, dat aan het kruis heeft gebloed om een verzoening en een vrijstad te zijn voor de voornaamste van de zondaren.

(Morgengedachten, blz. 362 - Octavius Winslow)