De geboorte van Sions kinderen

En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen. Psalm 87:5

Sion is de berg waar de Heere oudtijds wilde wonen. Daar wilde Hij Zijn heerlijkheid bekend maken. De berg Sion is het beeld van Gods gemeente hier op aarde. Sion ziet op het geestelijke rijk van God. Over Sion heeft de Heere een Koning gezalfd (Psalm 2:6). De regering van dat Sion ligt in de handen van Christus. Deze Koning zal nooit zonder onderdanen zijn. De onderdanen van deze Koning worden door de profeet Jeremia de kostelijke kinderen Sions genoemd (Klaagliederen 4:2).
De grote vraag in ons leven is, of wij zelf persoonlijk van Koning Jezus onderdaan zijn geworden. U vraagt hoe dat gaat? De dichter wil het ons vertellen. We beluisteren deze keer een tekst die ons onderwijst hoe we nu een onderdaan van de Koning van Sion kunnen worden. Of anders gezegd, we luisteren in Psalm 87 naar de door Gods Geest geïnspireerde dichter, die ons onderwijst hoe we een inwoner van Sion kunnen worden.Onderdanen van Koning Jezus worden toegebracht door de Heere Zelf. 
Jazeker, maar de dichter weet er meer van te zeggen. Hij benadrukt het in deze korte psalm wel drie keer (vers 4, 5 en 6), dat deze onderdanen in Sion geboren zijn. Zonder enige uitzondering. In grote getale. Uit de omliggende heidense volken. Die eertijds vijand waren van Israël en van de God van Israël worden door een nieuwe geboorte een inwoner van Sion. Zo gaat dat: al degenen die onderdaan van Koning Jezus worden, waren eertijds vijanden van vrije genade, maar krijgen toegang tot het Koninkrijk der hemelen door de wedergeboorte (Johannes 3:3).De kanttekening zegt het volgende over de geboorte van Sions kinderen (kanttekening 15): “Te weten door de predicatie van het Heilig Evangelie en den Heiligen Geest.” Als de Heilige Geest Zich bij het gepredikte Woord gaat voegen, dan vindt dat wonder aller wonderen plaats: een vijand van God wordt van dood levend gemaakt.Dat nieuwe leven heeft nu zijn begin in de geboorte. Daarom moet dat nieuwe leven in de prediking verklaard worden. De Heere wil dat gebruiken om tot het hart van een nieuw geboren kindje te gaan spreken.
Ik zou dat deze keer eens willen illustreren met een voorbeeld. Het is uit het leven van Jane Witte-Welleman uitNieuwdorp.Toen ze een jaar of achttien was, werd ze stilgezet tijdens een kerkdienst te Borssele.(vijf kwartier lopen enkele reis!)Dit gebeurde onder een preek van ds. Fraanje, die toen nog in Zeeland stond. Ze werd in haar Godsgemis geplaatst en aan haar zondige leven ontdekt. Ze had met een gedoopt voorhoofd een goeddoend God tegengestaan. Ze zag dat ze altijd een vijand van God was geweest. Ze leerde dat ze buiten God stond en voor Hem niet kon bestaan. Dat gaf worstelingen aan de troon der genade.De week daarna zat ze onder een leespreek van ds. Smytegelt over de tekst die we nu overdenken.Ze schrijft daar later over: “Het was mij zo’n wonder… dat Hij nu zo goedertieren was, in de predicatie te mogen beluisteren dat ik in mijn harte enige kentekentjes van genade mocht bekennen.” De Heere wilde een leespreek gebruiken om licht te geven over het eerste begin van genade in haar leven. Daar zien we, dat de Heere het allerkleinste in de genade in Zijn huis niet vergeet. Daar kan zomaar een leespreek van een oudvader voor gebruikt worden. 
Geliefde lezers, kent u zulke tijden dat in Gods huis het eerste begin van het genadeleven verklaard werd? Dat Gods Geest Zijn licht erop liet vallen en verklaarde wat er in uw hart omging? Dan wordt het een onuitsprekelijk wonder dat de hoge God naar een nietig mensje wil omzien. Dat vergeet je nooit meer, zolang als je bij je verstand mag blijven.
Dat de grond niet in de kentekenen ligt, heeft Jane later helder van de Heere geleerd. Dat zullen al de inwoners van Sion leren. Dat is ook Bijbels. Deze Psalm zegt dat ook: De Allerhoogste moet het gaan bevestigen. De Psalm spreekt daarom ook van de grondslag, het fundament van Sion. De grondslag van Sion ligt niet in de kenmerken van genade, maar in Christus. Zo mag Jesaja de ongetroosten toeroepen: Zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; (Jesaja 54:11 en 14)
Ik geef graag door wat Spurgeon daarover bij deze Psalm aantekent: “De stichting van de Kerk, die het geestelijke Jeruzalem is, wortelt in de eeuwige, onveranderlijke en onoverwinlijke raadsbesluiten van de HEERE. Hij heeft bepaald dat de Kerk er zal zijn. Hij treft alle maatregelen voor haar roeping, instandhouding en voltooiing en al Zijn eigenschappen spelen, net als de bergen rond Jeruzalem, hun rol ter ondersteuning van de Kerk. Wat een thema voor overdenking is de stichting van de Kerk van God in de oude verbondsbeloften van eeuwigheid!” Nieuwgeboren kinderen gaan ernaar uitzien, om door de Heere Zelf bevestigd te worden. Ze worden begerig naar de redelijke, onvervalste melk. De Heere zal die nieuwgeborenen verzorgen, voeden en opvoeden. Ze zullen niet langer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. 
Mag u daar in Sion een plaatsje onder gekregen hebben door wedergeboorte? 

(Kerkbode november 2023 - Ds. G.P. van Nieuw Amerongen)

Men kan God niets afnemen, en de gehele wereld werkt dag en nacht om Hem alles af te nemen.

(citaat van ds. Joh. van der Poel)