Voorbereiding op de eredienst

En uw oren zullen horen het woord Desgenen Die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in denzelven; (Jes 30:21a).

Plechtig en gedragen zingt de gemeente: "Hoe branden mijn genegenheên, om 's Heeren voorhof in te treên mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen".

Natuurlijk zingt u mee. Maar brandt uw hart ook echt? Kent u heimwee naar de plaats van het gebed?

Op een andere zondag zingen we aan het begin van de eredienst: "Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft: Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft".

Komt u werkelijk naar Gods huis om antwoord te krijgen op zielenrandsels en persoonlijke vragen?


Dat verlangen naar God en Zijn Woord is gewoonlijk niet iets wat op weg naar de kerk ons ineens overkomt.

Het uitzien naar antwoord op de meest wezenlijke vragen van ons leven woont immers 'van nature' niet op de bodem van ons hart.

Deze dingen worden in de "voorbereiding" op Gods dag geboren.


Voorbereid naar de kerk gaan, heeft dus niet alleen betrekking op de predikant die de "mond van God" tot de gemeente mag zijn.


(Waarover ging het? - Ds. B. Labee)