Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveBeheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de JongContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Ons verbreken van het verbond - God tot een leugenaar gemaakt

Gen 3:6


Eens (in de staat der rechtheid) geloofde de mens Gods Woord. Totdat de vorst der duisternis kwam en hij luisterde naar deze aartsleugenaar.
De vorst der duisternis immers trok het woord, dat de Heere sprak, in twijfel. Zette er een vraagteken achter.
En toen heeft de mens geluisterd naar wat de vorst der duisternis sprak. En hij begon ook te geloven dat God een leugenaar was. Dat God de waarheid niet had gesproken door te zeggen: ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. De mens verklaarde God tot leugenaar.
Wat is het een verschrikkelijke belediging als men ons voor een leugenaar aanziet. Dat is onder ons mensen al ontzettend. Als u de waarheid spreekt en de waarheid nastreeft en men noemt u een leugenaar. Wat wordt u daar dan door gekwetst! Maar welk een belediging wordt het heilige Opperwezen aangedaan door van Hem te zeggen: Hij is een leugenaar en zal dat toch niet doen. Hij heeft wel gezegd: gij zult de dood sterven, maar als het eropaan komt maakt Hij dat woord toch niet waar.
De mens heeft het ondervonden. Aanstonds na het overtreden van het gebod, stortte hij zich in de dood. Hoeveel mensen zijn er echter nu nog die de Heere voor een leugenaar verklaren. Men durft het soms niet hardop te zeggen, maar zo ligt het toch op de bodem van het hart. Dan meent men dat het na de dood wel mee zal vallen. Dat de Heere van zijn recht wel enigszins afstand zal doen. Dat de Heere de zonden wel door de vingers zal zien.
Zouden zoveel scharen dan voor eeuwig verloren gaan? Zovelen die immers wandelen naar het goeddunken van hun boze hart? Zou alleen het kleine getal van de waarachtige gelovigen behouden worden? 't Zal wel meevallen. Zo erg zal het niet zijn. Men verklaart God tot leugenaar.
Maar we zullen eens ervaren dat Hij een waarmaker is van Zijn woord. Wij mogen met God en Zijn Woord spotten door ons niet te bekeren, door geen acht te geven op hetgeen Hij tot ons zegt, door Zijn Woord naast ons neer te leggen. Eens zullen we ervaren, dat we dat Woord niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Dat Gods Woord waarheid is.
Gods kinderen komen daar achter aan deze zijde van graf. Zij gaan verstaan in de praktijk van het leven dat God van Zijn recht geen afstand kan doen.
..
Hoe groot wordt voor dat volk het wonder als het geheim verklaard wordt, dat Christus nu in hun plaats wilde gaan staan.

( De Heidelbergse Catechismus, blz. 227/228 - Ds. J. van Haaren )

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.