Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveBeheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de JongContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Van de eeuwige heerlijkheid

Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mii de hebt om te doen. (Joh. 17:4)
Gelovigen, u bent reizigers naar deze grote erfenis. Verblijd u in deze heerlijkheid.
Stel deze heerlijkheid als uw enige doel. Het doel maakt de werker gaande. Hoe vuriger hij dat doel bemint, hoe ernstiger hij in zijn werk is.
Nu dan, schrap uw doelen in deze wereld. Zoek hier niets, waarin u zou rusten. Trek het niet teveel aan, ook al mist u wat u graag zou hebben.
Het is hier geen tijd om met Paulus in de derde hemel te worden opgetrokken, nee, het is hier een tijd van strijden en moeilijkheden. Kijk dus vooruit en houd de heerlijkheid in het oog. Wijk niet af ter linker- of ter rechterhand. Blijf niet staan, maar jaag ernaar met een snelle gang naar de hemel, zoals Paulus zich tot voorbeeld stelde: 'Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voren is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus' (Filip. 3).
U moet doen zoals de Heere Jezus deed. Van Hem zegt de apostel: 'Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en de schande veracht.' Zo deed ook Mozes, toen hij zag op de vergelding des loons. Nu dan, de hemel in het oog!Strijdt den goeden strijd des geloofs, grijpt naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt (1 Tim. 6).
Gedraag u dus als vreemdelingen in de wereld, die naar hun vaderland gaan. Verhef u steeds boven de aarde, om uw wandel in de hemelen te hebben en een hemels leven te leiden. Paulus schreef aan de Korinthiërs: 'Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid.' En aan de Filippenzen schreef hij: 'Onze wandel is in de hemelen.' O lezer, wie zulk een heerlijkheid levendig verwacht, zal door de hoop aangespoord worden om zich daarop voor te bereiden.
Nu dan, gelovigen, zulk een heerlijkheid hebt u te wachten. En dat binnenkort. Kom dan, haast u om uw werk af te doen. Wees een voorbeeld in godzaligheid, in geloof, en in de hoop op deze heerlijkheid. Vertel ook anderen over deze heerlijkheid en de weg erheen, opdat u met de Heere Jezus mag zeggen, waarmee we gaan besluiten in de tekst: 'Ik heb verheerlijkt op de aarde: Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen. Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen. En nu, verheerlijk Mij, Gij Vader. Halleluja!

(De Redelijke Godsdienst/van de eeuwige heerlijkheid,Wilhelmus a Brakel)

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.