Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveBeheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de JongContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Biddag

Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.

Ps. 81:11b


Er helpen geen uitvluchten, die luie bidders maken.

U zegt misschien: “God heeft toch al besloten wat ik hebben of niet hebben zal, dat besluit kan ik immers met bidden niet veranderen?”. Ik zeg: 'De verborgen dingen zijn voor de Heere, maar de geopenbaarde voor ons. God heeft ons aan de middelen gebonden en wil dat wij Zijn beloften geloven en daarop ingaan. God heeft ook al besloten hoe lang u leven zult, en laat u daarom ook het eten en drinken na?
Of u zegt: 'Veel mensen bidden niet, en krijgen alles in overvloed. Ik antwoord: 'Dat zijn maar lichamelijke zaken, waarmee u niet tevreden mag zijn. Ze misbruiken die tot hun verderf. Het weinige dat de rechtvaardige op zijn bidden krijgt, is beter dan de overvloed van vele goddelozen, omdat dat gezegend is en de rechtvaardigen hierdoor tot God getrokken worden. Hier komt nog bij, dat het hen hoofdzakelijk om het geestelijke te doen is en dat geeft de Heere zeker op het gebed.’

U zou er meer van hebben,als u meer zou bidden.

Of u zegt mogelijk: 'Ik heb wel veel om deze of gene zaken gebeden, maar God hoort mij niet; ik ontvang niet.' Ik antwoord hierop: 'U kent misschien de antwoordende stem van God nog niet. Misschien hebt u nog niet met aandacht opgemerkt wat u op het gebed ontvangen hebt. U bent misschien te gierig en teveel gericht op uw gezin, en erkent het niet zolang u niet alles ontvangen hebt wat uw ongedurige begeerten eisen. En dan onderwerpt u zich dus niet aan de wijze en goede bedeling over u. U zult nooit kunnen zeggen dat God uw gebed nooit gehoord heeft, en u niets op uw gebed ontvangen hebt.'

Misschien zegt u wel: 'Mij ontbreekt alles wat ik van het verhaalde over het gebed gehoord heb. Mijn hart sluit toe, als ik begin met bidden.'Hierop zeg ik: 'U ziet het gebed als veel geestelijker dan uzelf bent en wilt op die geestelijke wijze bidden, en niet anders. Als u een kind bent, bidt dan als een kind. Bent u een man, bidt dan als een man. God hoort ook het kirren van een duif, het piepen van een zwaluw. Zelfs het zuchten is voor hem niet verborgen.

God geeft niet om het gebed, maar op het gebed.

Niet alleen op een vloeiend en geestelijk gebed, maar ook op de kleine pogingen om begeerten uit te drukken. Hij versmaadt het gebed niet van gene die tot Hem zucht. De tekst zegt: 'Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.'

(De Redelijke Godsdienst/Van het gebed (10/12),Wilhelmus a Brakel)

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.