Liefde tot een onzienlijke Christus

Dewelke gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt;

in Dewelke gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

1 Petrus 1:8


Ondanks alle debatten en meningsverschillen die er zijn, is deze stelling onbetwist: de godzaligheid is een groot mysterie (verborgen feit).

Het is bijzonder nuttig voor ons om er meer van te leren.

De waarheden van het Evangelie zijn niet slechts een verborgen feit voor ons verstand, maar vooral ook in de praktijk van ons leven.

Deze zaken zijn zo ver verheven boven het verstand dat ze niet gemakkelijk in de praktijk zijn te brengen.


Stel u eens een natuurlijk mens voor die zoveel aardse kennis heeft vergaderd als het zand der zee en die grote kennis heeft van natuurlijke en morele zaken.

Laat hem de verborgen waarheden van het Evangelie eens onderzoeken en hij is als een kind, dat deze dingen niet begrijpt, omdat zij geestelijk onderscheiden worden (vgl. 1 Kor. 2:14).

Wat een mysterie is het voor vlees en bloed om Hem lief te hebben, Die hij nooit gezien heeft!


Deze tekst bevat een raadsel dat vrijwel onmogelijk te begrijpen is.

Hoe kunnen wij een onzienlijk voorwerp liefhebben?

Maar iemand die geestelijk verlicht is, omhelst dat dierbare Voorwerp. Jezus Christus, met deze twee heerlijke armen: het geloof en de liefde.

Hoewel Hij nu het heilige der heiligen is binnengegaan en gezeten is ter rechterhand van de hoogste Majesteit en voor ons oog verborgen is, toch begeeft het geloof zich boven de wolken om dat onzienlijke voorwerp te omhelzen, Wiens naam Immanuel is.


Al zou een natuurlijk mens zeven dagen krijgen om ze op te lossen hij zou aan het einde van die zeven dagen niets wijzer zijn dan aan het begin ervan, omdat deze verborgen feiten het verstand en onze beleving te boven gaan.


Wat een raadsel is het voor een natuurlijk mens, om te zien dat christenen Hem lief hebben, Die zij nooit gezien hebben en die het oog slaan op Hem, Wiens aangezicht zij nooit gezien hebben!

Dit geeft ongetwijfeld blijk van het feit dat dit een heilige daad is van de christelijke ziel - een daad die verheven is boven het menselijke begripsvermogen.

Het is een daad van de menselijke ziel, die van goddelijke oorsprong is en die weer tot Hem moet terugkeren.


...


Een groot probleem is echter dat het zo aan liefde ontbreekt.

Andere zonden hebben hun duizenden verslagen, maar deze zonde heeft ongetwijfeld zijn tienduizenden verslagen.


(Andrew Gray - vreugde in God, blz 107)

Het levend geloof een bijzondere geloofsgenade uit Christus' volheid!

U dan, die gelooft, is Hij dierbaar (1 Petr. 2:7)


We geloven dat er velen van Gods volk in duisternis verkeren door meer te staan naar de bewuste vergeving van zonde dan naar een levend geloof.

Veelzeggend is de uitdrukking van Andrew Gray: 'Het is een grote dwaling van velen, dat zij meer staan naar de verzekering van een bewust aandeel in de vergeving van zonden, dan naar een levende oefening des geloofs.'


We hebben verschillenden onder Gods volk gekend die ons vertelden hoe Christus waarde voor hun ziel had gekregen.

En er direct op lieten volgen: 'maar ik kan er niet mee sterven, want ik moet met God verzoend worden.'

We geloven niet dat dit de heilige bedoeling van Gods Geest is.


Het geloof twijfelt niet en duldt ook niet dat de vlam van liefde door ongeloofstaal wordt uitgedoofd.

Het gevolg was dat zij zichzelf in diepe duisternis en op de zeef van satan brachten!

We raden u aan de Heere te smeken om een levend geloof in Christus te ontvangen.

Dit geloof richt zich op Christus en Zijn Middelaarswerk.

Smeek daarom om vermeerdering van uw geloof en u zult u dicht bij Christus houden en Hem met beide armen omhelzen.

Och, kon ik zwakgelovigen Christus zo voorstellen, dat u Hem door een levend geloof mocht liefhebben en door Hem tot God te gaan! (Hebr. 7:25).


Kon ik mijn onbekeerde medereiziger recht jaloers op Christus maken.

God geve het u, jullie uit genade!


(ds. J. Roos - De wachter Sions, de tabernakeldienst)