Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveBeheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de JongContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Is geloof een werk?!


Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft. Joh. 6:16


De Heere noemt geloof hier “ werk”, alsof Hij wilde zeggen; “Zie, waarvoor je moet werken; zie, waarop je je aandacht moet richten".Er is hier echter geen sprake van werk om te verdienen.
En: als wij zouden hebben toegegeven dat het geloof een werk is - wat niet het geval is - dan rechtvaardigt het ons toch niet in die zin, dat het een werk is dat wij doen. Want als ik een bedelaar geld geef en meen daardoor bij God een verdienste te hebben, dan zou ik door mijn werken gerechtvaardigd worden. Of als ik mijn naaste help, dus als ik me inzet om iemand te hulp te komen, wanneer die het nodig heeft, dan zou ik door mijn werken gerechtvaardigd worden.
Maar bij het geloof verhoudt het zich precies omgekeerd. Want door te belijden dat wij geheel en al vervloekt zijn en dat wij door het geloof gaan ontvangen wat God ons aanbiedt, dragen wij Hem van onze kant niets aan, maar komen wij geheel leeg tot Hem. Het geloof rechtvaardigt dus, niet door enige waardigheid of verdienste bij God aan te dragen, maar omdat God van Jezus Christus aanneemt, wat Hem in onze naam wordt aangeboden.
Deze belijdenis moet voorop gaan, dat er bij degenen die deze weg gaan, namelijk die komen om van God gerechtigheid te vragen, die zij zelf geheel en al missen, volstrekt niets is. ...
Geloof heeft dus geen enige kracht in zichzelf, maar ontvangt eenvoudig wat door God wordt gegeven.


(Johannes Calvijn - Rechtvaardiging door het geloof, blz. 90)

Onmacht

Verworpelingen zijn schuldig, omdat het boze in hen woont en zij Christus verachten.

Het recht der wet is tegen hen.

En: (dit is een verborgenheid) zij kunnen niet tot Christus komen, omdat Hij voor hen niet gestorven is.

Hun zonde is, dat zij hun onmacht om tot Christus te komen liefhebben.

Hij die zijn ketenen liefheeft, verdient die ketenen.


(Brieven van Samuel Rutherford, blz 127)

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.