Corona virus

Instructies voor bijwonen kerkdienst

Algemeen

 • Als u ziekteverschijnselen heeft (verkoudheid, verhoging/koorts, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak), blijft u thuis.

 • Als u of een huisgenoot in afwachting is van een coronatest, of van de uitslag daarvan, blijft u en uw eventuele gezin thuis.

 • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.


Binnenkomst

 • Als u buiten in de rij staat, houdt u 1,5 meter afstand tot andere wachtenden.

 • U wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen van de kerk. U doet het mondkapje af als u uw plaats inneemt, en doet het weer op zodra u uw plaats verlaat.

 • Als u een gezin vormt, komt u als gezin (gezamenlijk) binnen.

 • Bij binnenkomst dient u gelijk uw handen te desinfecteren.

 • De (hulp)koster of BHV’er begeleidt u naar uw plaats. Gezinsleden mogen naast elkaar zitten. Ten opzichte van andere gemeenteleden wordt de afstand van 1,5 meter aangehouden.

 • Houd uw verplaatsing zo minimaal mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of kapstok. Neem uw jas mee in de kerkzaal.

 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster.


Verblijf

 • Echtparen en gezinsleden dienen op het terrein van de kerk en binnen het kerkgebouw bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie: tegelijk binnenkomen, gezamenlijk als gezin plaatsnemen en ook weer als gezin (of alleen gaande) het kerkgebouw/kerkterrein verlaten.

 • Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).

 • U wordt verzocht de Psalmen zachtjes en ingetogen mee te zingen.

 • Bij de uitgang kunt u uw giften in de hal deponeren in daartoe bestemde collectezakken. Uiteraard kunt u uw giften ook via de bank overmaken.


Vertrek

 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster.

 • Na het verlaten van de kerk:

  1. Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.

  2. Ook bij korte ontmoetingen op het kerkplein vragen we u dringend om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Als u of eventuele gezinsleden na het bezoek van een kerkdienst klachten krijgen die kunnen passen bij een coronavirusinfectie, vragen we u dit te melden bij de scriba.


Tot onszelf inkeren


Het past ons, nu maar een enkeling naar Gods huis kan komen, ons te verootmoedigen, zoals de schrijver Ezra bad (Ezra 9 : 6,7):

"Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn God; want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze ​ schuld​ is groot geworden tot aan den ​ hemel.

Van de dagen onzer vaderen aan zijn wij in grote ​schuld​ tot op dezen dag; en wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis en in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te dezen dage."

Moeten wij niet de hand in eigen boezem steken en zijn het niet onze roepende zonden? Dat ook voor ons geldt: legt de hand op de mond (Job 21:5b).

Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft. (Ezechiël 18:31-32)